Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
ابوقدامه الاردنی

فیسبوک بازی شبانه داعشی ها +عکس

ین روزها داعشی ها در فضای مجازی “فیسبوک” فعال تر از قبل شده اند.اغلب آنها را می توان در صفحه پزشک استرالیایی این گروه مخوف تروریستی...