Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش

اذان گویی شهید مدافع حرم در تپه های مشرف به استقرار داعش

همسر شهید نوروزی: در دیدار خصوصی که خدمت آقا رسیدیم به ایشان گفتم همه این دلتنگی ها با دیدار شما محو شد. همه این مصیبت ها به این دیدار...