Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
99577259575352925582

ماجرای «حاج قاسم» و دو برادر فرمانده

بعد از من علی برادرم بلند شد و خودش را معرفی کرد. آقای علایی پرسید: «شما با محمد میرزایی چه کاره هستید؟» علی گفت: «ما برادریم.»   سردار...