Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
گروگان ژاپنی

اولین فیلم از جلاد داعش بدون نقاب

شبکه انگلیسی ۴ News فیلمی را از اموازی منتشر کرد که مربوط به مه ۲۰۰۴ است. اموازی در این فیلم در زنگ تفریح بین کلاسهایش در دانشکده Quintin Kynaston...