Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
گروه های تروریستی

تشریح ساده نقشه جنگ در سوریه: چه کسی با چه کسی میجنگد؟

آنچه در سال ۲۰۱۱ با ناآرامی و اعتراضاتی در کشور سوریه آغاز شد، به تدریج و رفته رفته تبدیل به یک جنگ تمام عیار داخلی در این کشور شده است...