Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
ارتش

نبردها بر سر شهر استراتژیک الزبدانی +نقشه

حضور الزبدانی در منطقه کوهستانی قلمون و نزدیکی آن به بیروت و دمشق اهمیت بی بدیلی برای این شهر محسوب شده و همین امر گروه های متعدد را برای...